Prawo spółek – najważniejsze informacje

prawo spółek

Prawo spółek – najważniejsze informacje

Pod pojęciem prawa spółek rozumie się wszelkie regulacje prawne obejmujące zakres działalności osób fizycznych lub prawnych, na podstawie umów i statutów, których celem jest najczęściej prowadzenie działalności gospodarczej i zazwyczaj jego celem jest osiągnięcie zysku. Polskie prawo definiuje kilka typów spółek, przy czym główne rozróżnienie ogranicza się do prostej klasyfikacji między spółkami cywilnymi a spółkami prawa handlowego. Jak zatem wygląda proces rejestracji spółki oraz jej funkcjonowanie?

Rejestracja spółki

Przed zarejestrowaniem spółki warto poznać różne formy prowadzenia działalności, które są przewidziane w ustawie o spółkach i wybrać tę najwłaściwszą, biorąc pod uwagę cel jej prowadzenia. Takie uzgodnienia powinny uwzględniać między innymi: wygodę ograniczenia ryzyka na zobowiązania związane z prowadzeniem działalności, koszty zmiany sposobu prowadzenia działalności, czy potencjalne implikacje podatkowe z tym związane.

Spółka oraz jej funkcjonowanie

Funkcjonowanie firmy może wymagać różnych działań w tzw. obszarze usług dla biznesu. Prawo Spółek https://jdp-law.pl/transakcje-ma-i-prawo-spolek/ zobowiązuje akcjonariuszy i władze spółki (zarząd, radę nadzorczą) do podejmowania uchwał, odbywania walnych zgromadzeń oraz w określonych przypadkach zwoływania walnych zgromadzeń przez wspólników lub akcjonariuszy. 

Zobowiązania takie zwykle wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, a w niektórych przypadkach statutu danej spółki. W zależności od konkretnych okoliczności przepisy prawa spółek mogą przewidywać różne sankcje w przypadku naruszenia tych przepisów, w szczególności unieważnienie czynności prawnych dokonanych przez spółkę.