Zarządzanie płynnością finansową w praktyce

Zarządzanie płynnością finansową w praktyce

Zarządzanie płynnością finansową w firmie sprowadza się do szeregu rozwiązań, które pozwalają ocenić stan funkcjonowania firmy na tle konkurencji. W tym celu stosuje się metody analizy, które przedstawiają poziom jaki osiągnęła firma w danym roku, kwartale, miesiącu itp.

Jak mierzyć efekty zarządzania płynnością finansową?

Do skutecznego i rzetelnego pomiaru aktualnej płynności finansowej stosuje się szereg wskaźników, do których zalicza się:

  • wskaźnik płynności natychmiastowej;
  • środki pieniężne;
  • pasywa bieżące;
  • papiery wartościowe.

Są to elementy wskaźnika płynności natychmiastowej. Z kolei w zakresie oceny wskaźnika płynności przyśpieszonej sięga się po takie dane jak:

  • aktywa bieżące;
  • zapasy;
  • pasywa bieżące.

Kolejnym wskaźnikiem w analizie oceny płynności firmowej jest płynność bieżąca, oceniana na podstawie analizy takich danych jak:

  • aktywa bieżące;
  • pasywa bieżące,

W praktyce, by wiedzieć jaki procent zobowiązań można spłacić w określonym momencie prosperowania firmy konieczne jest obliczenia wskaźnika płynności natychmiastowej.

Aktywa krótkoterminowe w analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Aktywa krótkoterminowe stanowią ostatni z poziomów oceny płynności. Ocenia się go w oparciu o wskaźnik płynności bieżącej – więcej: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/poprawa-plynnosci-finansowej-wsparcie-dla-firm-w-kryzysie.html. W ten sposób możliwe jest uzyskanie informacji w zakresie możliwości zaspokojenia krótkoterminowych należności. Ocenia się, co istotne, a więc nie tylko jakość tych zobowiązań, ale również posiadane w firmie zapasy. Warto wiedzieć, że wpływ na wynik końcowy ma także to jakie grupy zapasów są uwzględniane w analizie. Znacznie szybciej można, bowiem upłynnić towary i gotowe produkty niż półprodukty. Konieczne jest także ocenienie czy towary i produkty jakie posiada firma szybko znajdą nabywców.
Otrzymanie gotówki z zapasów w praktyce wymaga w pierwszej kolejności zamiany zapasów na należności, a dopiero potem na środki pieniężne. W tym zakresie wysokie odchylenie dodatnie wskaźnika płynności bieżącej w stosunku do natychmiastowej dowodzi o tym, że pieniądze pozostają zamrożone, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tym samym stanowi to czytelną informację o problemach ze ściąganiem należności.

Poddając ocenie wskaźniki płynności konieczne jest wskazanie czy w danym momencie zdolność finansowa firmy daje możliwość uregulowania obecnych zobowiązań. Istotne znaczenie ma fakt czy każda należność jest tak samo płynna i ile firma posiada zapasów. Istotną kwestię stanowi też jakość posiadanych należności i ocena ryzyka utraty wpływów ze sprzedaży.